Trang Đầu Mục Lục << Sách Trước << Chương 22 Chương 23 Chương 24 >> Sách Sau >>

Thi-thiên 23:1-6

23 NGHE | +PLAYLIST | BDM | BHD | BD2011 | TÀI LIỆU THAM KHẢO | WEB | KJV | ASV | NIV

1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Thi-thiên 23:   


<< Sách Trước << Chương 22 Chương 23 Chương 24 >> Sách Sau >>

(c) 2016 VietChristian.com. All rights reserved.

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Thi Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website :: Gui Tin Nhan