Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng DẫnE-Card - Sự Cứu Rỗi (Salvation)

 1. Giăng (John) 17:3
 2. Giăng (John) 3:16
 3. Ma-thi-ơ (Matthew) 7:14
 4. Ma-thi-ơ (Matthew) 8:26-27
 5. Lu-ca (Luke) 2:14a
 6. Ê-sai (Isaiah) 9:5b
 7. Ma-thi-ơ (Matthew) 6:33
 8. Ma-thi-ơ (Matthew) 19:14
 9. Châm Ngôn (Proverbs) 4:18
 10. Châm Ngôn (Proverbs) 25:25
 11. Ê-sai (Isaiah) 55:1
 12. Mác (Mark) 16:6
 13. Ma-thi-ơ (Matthew) 1:23
 14. Lu-ca (Luke) 19:10
 15. Giăng (John) 8:12
 16. Giăng (John) 4:13-14
 17. Giăng (John) 7:38