Trang Đầu | Mục Lục | << PHOTO 6 | PHOTO 8 >> | Hướng Dẫn

PHOTO 7

Xuất Ê-díp-tô Ký (Exodus) 20:12