Trang Đầu | Mục Lục | << PHOTO 7 | Hướng Dẫn

PHOTO 8

Châm-ngôn (Proverbs) 1:8-9