VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring PhotoSpring Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 313 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 10:37:22
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/29/2015 21:54:58
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 352 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/20/2015 10:56:16
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Minh?

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 257 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/24/2015 7:54:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vô Tích Sự?

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 432 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/18/2015 5:8:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1316 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/4/2015 1:24:2
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 571 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2015 6:20:37
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1664 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 21:0:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 262 xem
Xem lần cuối 5/3/2015 12:24:9
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 17:25:50
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng