VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 359 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/6/2016 23:11:12
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2016 21:6:12
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 405 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/12/2016 8:2:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 304 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 8:26:50
Xem Nghe Lưu +Playlist  Xem-YT  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/5/2016 0:42:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Xem-YT  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1431 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/17/2016 16:55:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 606 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/4/2016 12:5:33
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1783 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/30/2016 20:41:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 301 xem
Xem lần cuối 6/8/2016 9:28:52
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Học Cách Sống Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/18/2015; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/30/2016 23:19:46
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng