VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 378 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/21/2016 0:23:32
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 23:22:55
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 427 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2016 15:13:28
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
YouTube

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 336 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 4:45:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Xem-YT  Chia Sẻ Embed
YouTube

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 519 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 9:10:14
Xem Nghe Lưu +Playlist  Xem-YT  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1447 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/22/2016 2:27:7
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 619 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 4:31:59
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1827 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 4:5:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 311 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 4:59:38
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Học Cách Sống Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/18/2015; 620 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 19:58:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng