VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer PhotoSummer Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 327 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 2:44:26
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/10/2015 10:17:58
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 365 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2015 5:48:29
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 272 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2015 1:18:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 449 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 14:7:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1350 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/23/2015 7:16:28
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 585 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 5:26:49
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1695 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 20:10:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 274 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 22:55:10
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2015 10:28:23
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng