VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Spring PhotoSpring Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 311 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 16:27:24
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/31/2015 20:5:30
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 343 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 13:3:23
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Minh?

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 13:11:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vô Tích Sự?

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 423 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 9:12:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1311 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 17:25:38
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 567 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 1:27:16
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1654 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2015 2:44:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 254 xem
Xem lần cuối 4/15/2015 2:5:32
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 7:47:26
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng