VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

Spring Photo

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Đăng 1/8/2012; 298 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 9:54:5
Đọc  Share

1 Cô-rinh-tô 6 :: Tìm 1 Cô-rinh-tô 6 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật