VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 1/8/2012; 337 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 23:27:24
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 6 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật