VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Winter PhotoWinter Photo

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Ga-la-ti 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2012; 395 xem
Xem lần cuối 1/31/2015 23:4:15
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng