VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Yêu Kẻ Thù Mình

Winter PhotoWinter Photo

Yêu Kẻ Thù Mình

Rô-ma 12:17-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/4/2012; 464 xem
Xem lần cuối 1/21/2015 6:10:42
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng