VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Yêu Kẻ Thù Mình

Winter PhotoWinter Photo

Yêu Kẻ Thù Mình

Rô-ma 12:17-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/4/2012; 460 xem
Xem lần cuối 12/15/2014 17:27:7
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng