VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Spring Photo

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Giăng 15:14-15

Đăng 3/11/2012; 303 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 9:54:16
Đọc  Share

Giăng 15 :: Tìm Giăng 15 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật