VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Spring PhotoSpring Photo

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Giăng 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/11/2012; 361 xem
Xem lần cuối 4/26/2015 15:5:26
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng