VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Autumn PhotoAutumn Photo

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Giăng 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/11/2012; 335 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 20:34:46
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật