VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Summer PhotoSummer Photo

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Giăng 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/11/2012; 372 xem
Xem lần cuối 6/25/2015 7:13:36
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng