VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 328 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 8:3:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Truyền Giáo II (Full Screen)

Hành Trình Truyền Giáo II (Full Screen)

mớiCông-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 90 xem
Xem lần cuối 5/25/2015 8:3:33
Xem mới  Share Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Full Screen)

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 118 xem
Xem lần cuối 5/24/2015 18:16:41
Xem  Share Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 817 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 7:37:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 137 xem
Xem lần cuối 5/23/2015 19:33:5
Xem  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 702 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 5:45:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 205 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 20:3:14
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 744 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 7:23:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 201 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 6:36:45
Xem  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 781 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/24/2015 7:6:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng