VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 188 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2014 11:4:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

mớiThi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 42 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 10:50:17
Xem mới  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 175 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 1:49:29
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 581 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2014 8:21:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 65 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 0:28:44
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 946 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2014 0:29:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1331 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 7:57:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 22 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 8:19:28
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 17 xem
Xem lần cuối 11/27/2014 0:45:35
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1587 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 1:41:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng