VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Nhướng Mắt Lên (Full Screen)

Nhướng Mắt Lên (Full Screen)

Giăng 4:27-42

Đăng 2/16/2014; 4 xem
Xem lần cuối 4/22/2014 3:35:34
Xem  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42

Đăng 2/16/2014; 1453 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2014 19:34:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng (Full Screen)

Bên Bờ Giếng (Full Screen)

Giăng 4:1-26

Đăng 2/9/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26

Đăng 2/9/2014; 1295 xem
Xem lần cuối 4/21/2014 18:49:59
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16

Đăng 2/2/2014; 1442 xem
Xem lần cuối 4/21/2014 18:44:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới (Full Screen)

Người Mới (Full Screen)

Giăng 3:1-16

Đăng 2/2/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22

Đăng 1/19/2014; 1322 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể (Full Screen)

Đền Thờ Của Thân Thể (Full Screen)

Giăng 2:13-22

Đăng 1/19/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Nhất (Full Screen)

Giăng 2:1-12

Đăng 1/12/2014; 4 xem
Xem lần cuối 4/21/2014 4:6:16
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12

Đăng 1/12/2014; 1453 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2014 13:39:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật