VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Gia Phả Nhà Vua (Full Screen)

Gia Phả Nhà Vua (Full Screen)

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 259 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 11:30:56
Xem  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 794 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 3:28:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 255 xem
Xem lần cuối 1/30/2015 17:4:3
Xem  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1104 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 17:4:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 237 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 11:4:9
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 848 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 4:25:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 77 xem
Xem lần cuối 1/14/2015 22:4:31
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1051 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 10:25:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1393 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 10:26:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1663 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/31/2015 3:37:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng