VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Mười Điều Tâm Niệm (Full Screen)

Mười Điều Tâm Niệm (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 190 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 4:35:3
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 944 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 15:43:41
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống (Full Screen)

Lời Chúa Trong Đời Sống (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 203 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 8:20:6
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1341 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 12:20:15
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Ngày Của Chúa (Full Screen)

Ngày Của Chúa (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 209 xem
Xem lần cuối 10/31/2015 19:44:50
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 794 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 15:22:49
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Kỳ Chúa Đến (Full Screen)

Kỳ Chúa Đến (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 178 xem
Xem lần cuối 11/1/2015 0:47:6
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1270 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 22:22:20
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Sống Phúc Âm (Full Screen)

Sống Phúc Âm (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 104 xem
Xem lần cuối 11/2/2015 13:54:31
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 728 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 8:16:24
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  2 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng