VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Full Screen)

Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 145 xem
Xem lần cuối 7/22/2015 23:0:57
Xem  Share Embed
Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1051 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 22:41:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Truyền Giáo II (Full Screen)

Hành Trình Truyền Giáo II (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 129 xem
Xem lần cuối 7/28/2015 6:39:56
Xem  Share Embed
Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 552 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/26/2015 21:58:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Full Screen)

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 186 xem
Xem lần cuối 7/29/2015 11:56:29
Xem  Share Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1088 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 18:29:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 165 xem
Xem lần cuối 7/16/2015 8:4:27
Xem  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 826 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 16:1:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 231 xem
Xem lần cuối 7/17/2015 6:35:12
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 870 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 21:51:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng