VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 24 xem
Xem lần cuối 12/15/2014 13:47:18
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1362 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 7:16:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 19 xem
Xem lần cuối 12/15/2014 14:36:17
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1621 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 5:49:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 1716 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 7:47:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1850 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 6:13:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1039 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 21:54:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1129 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/18/2014 19:11:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 828 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/14/2014 2:9:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 633 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 9:11:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng