VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1114 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/24/2015 5:31:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 189 xem
Xem lần cuối 5/16/2015 23:1:14
Xem  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 191 xem
Xem lần cuối 5/23/2015 6:50:28
Xem  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 907 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 8:4:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 40 xem
Xem lần cuối 4/26/2015 18:0:51
Xem  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1313 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 7:20:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 877 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/18/2015 8:9:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 45 xem
Xem lần cuối 5/17/2015 9:35:48
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 872 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 5:51:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 14 xem
Xem lần cuối 5/16/2015 22:26:20
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng