VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 199 xem
Xem lần cuối 3/3/2015 4:32:20
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1221 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 17:57:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 249 xem
Xem lần cuối 3/1/2015 20:24:7
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1054 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 4:36:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Full Screen)

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Full Screen)

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 212 xem
Xem lần cuối 2/28/2015 19:28:28
Xem  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1029 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 19:28:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Full Screen)

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Full Screen)

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 247 xem
Xem lần cuối 2/2/2015 13:33:3
Xem  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1107 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/20/2015 14:2:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua (Full Screen)

Gia Phả Nhà Vua (Full Screen)

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 266 xem
Xem lần cuối 3/2/2015 18:54:43
Xem  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 810 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 18:54:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng