VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Chuyện Ba Thành Phố (Full Screen)

Chuyện Ba Thành Phố (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 44 xem
Xem lần cuối 8/27/2015 11:32:23
Xem  Share Embed
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1372 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 21:11:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tình Cha (Full Screen)

Tình Cha (Full Screen)

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 151 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:52:27
Xem  Share Embed
Tình Cha

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 610 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 3:44:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Biểu Dương Quyền Lực (Full Screen)

Biểu Dương Quyền Lực (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 165 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:52:52
Xem  Share Embed
Biểu Dương Quyền Lực

Biểu Dương Quyền Lực

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 822 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 19:32:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1061 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 0:16:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 580 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/29/2015 3:11:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1119 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/31/2015 22:9:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 845 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 3:38:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng