VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1530 xem 35 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 22:21:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 824 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/22/2015 7:30:50
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 423 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/21/2015 2:45:21
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 962 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/21/2015 3:13:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1244 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 22:49:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 965 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 12:14:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1078 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/27/2015 20:1:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1549 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/19/2015 11:36:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1455 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 19:57:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 757 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 8:16:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng