VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 1840 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/7/2015 10:5:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1967 xem 30 lưu
Xem lần cuối 4/16/2015 5:34:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1122 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 17:2:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1241 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/21/2015 20:37:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 877 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 11:16:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 659 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 1:11:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1536 xem 36 lưu
Xem lần cuối 4/16/2015 21:37:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 832 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 3:5:22
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 437 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/21/2015 18:58:51
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 974 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 9:29:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng