VietChristian
VietChristian
httl.org

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 1018 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/22/2016 1:47:57
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Yên Lặng

Hãy Yên Lặng

Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 1265 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 8:32:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1096 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/25/2016 18:21:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1095 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/25/2016 6:31:55
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chung Hữu Báo

Chung Hữu Báo

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 889 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/13/2016 10:32:24
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1049 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/15/2016 6:13:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1454 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/3/2016 20:46:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 871 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/12/2016 12:5:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1400 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/23/2016 1:3:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 805 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/25/2016 23:54:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  4 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng