VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chung Hữu Báo

Chung Hữu Báo

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 921 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 11:3:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1076 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 17:22:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1504 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 8:3:9
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 916 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 16:15:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1428 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 15:44:9
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 852 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 20:46:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1128 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/22/2016 21:29:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tâm Tình Phục Vụ

Tâm Tình Phục Vụ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1104 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 4:54:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 1017 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/22/2016 19:7:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1584 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 9:1:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  4 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng