VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1775 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/22/2014 8:39:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1285 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 18:54:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 954 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 2:29:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1184 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 18:20:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1570 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 12:31:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1618 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 0:52:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1711 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 17:0:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2013; 1899 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2014 18:30:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/13/2013; 1492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 18:25:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2013; 1252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 4:56:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng