VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1549 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2015 13:16:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1690 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 1:14:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1323 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 18:35:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1814 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/13/2015 2:4:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1325 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2015 20:44:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 971 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/8/2015 21:57:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1207 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 7:34:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1615 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 0:17:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1704 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/21/2015 18:43:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1776 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 19:49:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng