VietChristian
VietChristian
httl.org

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1543 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 4:55:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1895 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 4:48:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2021 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/23/2016 20:26:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2188 xem 34 lưu
Xem lần cuối 4/20/2016 19:29:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1256 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 8:1:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1404 xem 30 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 15:0:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 961 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/20/2016 6:39:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 782 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/15/2016 2:54:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1693 xem 45 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 15:47:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 901 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 21:37:42
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  7 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng