VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1596 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 1:35:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1755 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/28/2015 6:17:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1380 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 20:23:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1824 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/6/2015 18:47:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1352 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/5/2015 19:58:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 981 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/28/2015 5:42:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1235 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/6/2015 20:14:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1637 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/2/2015 23:30:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1738 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/7/2015 19:55:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1835 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/25/2015 20:37:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng