VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 507 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 22:51:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1105 xem 32 lưu
Xem lần cuối 4/21/2016 7:35:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1413 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 3:47:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1151 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 22:41:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1310 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 11:27:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1776 xem 36 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 8:59:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1672 xem 40 lưu
Xem lần cuối 4/22/2016 19:46:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 839 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/17/2016 15:44:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1797 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 4:18:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1674 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 20:50:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  8 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng