VietChristian
VietChristian
httl.org

Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1725 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 19:16:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1594 xem 37 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 1:26:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 814 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/18/2016 3:13:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1775 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 9:12:9
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1654 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:46:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1477 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:46:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1662 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:46:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1676 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:45:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1508 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 4:18:45
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1874 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 6:31:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  8 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng