VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1702 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/19/2016 11:52:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1528 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 8:3:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1894 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 23:42:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1649 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/12/2016 15:57:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1800 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 5:54:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1432 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 23:36:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1917 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/27/2016 4:15:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1398 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 23:57:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 1043 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/22/2016 21:27:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1278 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 1:12:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  9 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng