VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2013; 1566 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 2:40:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2013; 1309 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 13:23:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sống Đạo Suốt Năm

Sống Đạo Suốt Năm

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2013; 1284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2015 4:30:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Đầu Năm

Hạnh Phúc Đầu Năm

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/6/2013; 1476 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 5:0:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Bình An

Chúa Bình An

Ê-sai 9:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2012; 1570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2015 20:4:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2012; 1301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 5:10:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/2/2012; 1639 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 18:48:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/18/2012; 1812 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 17:14:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/11/2012; 1856 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2015 6:1:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2012; 1393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 12:11:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng