VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Spring PhotoSpring Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 438 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 19:23:42
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 342 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/17/2015 6:43:52
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 438 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/20/2015 3:24:35
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cách Tốt Nhất Liên Hệ Với Thượng Đế

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 342 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/31/2015 8:5:7
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chớ Yêu Thế Gian

1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/6/2015 7:40:54
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cứu Cho Nếp Sống Mới

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 251 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/18/2015 19:35:21
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Christ Gọi Chúng Ta

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/22/2015 22:31:45
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Món Quà Từ Cha

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 265 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/31/2015 5:17:22
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hãy Nhận Lãnh Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 19:53:59
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Thần Tượng Cuối Cùng

Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/1/2015 5:38:28
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng