VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Vượt Khủng Hoảng Gia Đình

Vượt Khủng Hoảng Gia Đình

Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 650 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 6:50:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đáp Ứng Với Tình Cha

Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/19/2016; P: 6/23/2016; 616 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 23:56:50
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Kiên Trì Trong Đức Tin

Kiên Trì Trong Đức Tin

Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 858 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 2:33:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Con Đường Của Chúa

Con Đường Của Chúa

2 Sa-mu-ên 7:17-29
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/17/2016; P: 7/24/2016; 317 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 18:35:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Sự Đụng Chạm Của Chúa (Phần 2)

Mác 1:40-45
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/31/2016; 261 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 9:18:15
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tình Không Phai

Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/1/2016; P: 5/3/2016; 1082 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 10:23:58
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Làm Giàu Bất Chính

Làm Giàu Bất Chính

Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2016; P: 5/5/2016; 1049 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 7:28:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Sự Đụng Chạm Của Chúa

Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/24/2016; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 9:17:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Việc Làm Chứng Tỏ Lòng Yêu Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 1233 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 23:5:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chấm Dứt Nói Hành

Chấm Dứt Nói Hành

Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 1150 xem 9 lưu
Xem lần cuối 43.10 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  10 / 682  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng