VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Chiên Tan Lạc và Mùa Gặt Trúng

Chiên Tan Lạc và Mùa Gặt Trúng

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/7/2014; 1037 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2014 22:46:55
Nghe Lưu  Share Embed
Bịt Mồm Sư Tử

Bịt Mồm Sư Tử

Đa-ni-ên 6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/24/2014; 1169 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/14/2014 12:30:42
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Chắc Chắn

Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 7:51:55
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 326 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 23:52:52
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Tâm?

Vô Tâm?

Lu-ca 10:25-36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 492 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 6:54:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bài Kiểm Đức Tin

Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 20:5:18
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khao Khát Chúa (Phần 4)

Thi-thiên 42
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/9/2014; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 1:20:34
Nghe Lưu  Share Embed
Mạnh Bởi Sức Thiêng

Mạnh Bởi Sức Thiêng

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 419 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 11:43:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Từ Tin Dữ Đến Tin Lành

Từ Tin Dữ Đến Tin Lành

Rô-ma 6:23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/31/2014; 1094 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 4:45:49
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cần Ân Sủng Chúa Mỗi Ngày

Thi-thiên 6
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/2/2014; 267 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 19:13:27
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 549  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc