VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Thay Tên, Đổi Đời

Sáng-thế Ký 32:9-12; Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/10/2016; P: 1/17/2016; 234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 4:43:39
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 812 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 10:53:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 940 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 16:9:47
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Bền Đỗ Trong Hoạn Nạn

Đa-ni-ên 6:6-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/15/2015; P: 12/14/2015; 628 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 11:36:28
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Năm Mới - Rượu Mới, Bầu Da Mới

Mác 2:18-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 240 xem
Xem lần cuối 2/9/2016 1:51:1
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ba Điều Cần Giữ

Ba Điều Cần Giữ

Gia-cơ 1:26-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 1205 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 0:27:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ơn Diệu Kỳ

Ơn Diệu Kỳ

Rô-ma 6:23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 767 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 9:42:14
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Năm Mới Cần Thêm Sức Mới

Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 13:18:9
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Vượt Thắng Thử Thách

Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/22/2014; P: 8/23/2015; 1639 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 4:57:57
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Năm Mới, Tấm Lòng Mới

Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/3/2016; P: 1/17/2016; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 10:12:6
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  10 / 644  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng