VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Năm Mới (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 202 xem
Xem lần cuối 9/1/2015 1:41:19
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 223 xem
Xem lần cuối 9/3/2015 18:9:26
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 15:27:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 1)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/22/2015; P: 3/2/2015; 252 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 14:46:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hành Trang Năm Mới

Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/22/2015; P: 3/1/2015; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 21:13:40
Nghe Lưu  Share Embed
Một Năm Mới Bình An

Một Năm Mới Bình An

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 1195 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 11:46:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ

1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 1504 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/30/2015 18:42:59
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 694 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 14:31:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 469 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2015 5:19:4
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phước

Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 254 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/4/2015 7:25:54
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng