VietChristian
VietChristian
nghe.app
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Sáng-thế Ký 2:1-4; Ê-phê-sô 4:18
VPNS
C:6/5/2008; 2652 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2022 17:42:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19
VPNS
C:3/9/2011; 2568 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 18:11:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:50-53; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
VPNS
C:5/16/1996; 1308 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 23:40:30
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:5/9/2002; 1358 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/3/2022 23:14:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:6/25/2015; 1324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 19:7:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:6/24/2015; 1274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 21:52:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:2/12/1992; 940 xem
Xem lần cuối 34.96 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:5/10/1994; 1162 xem
Xem lần cuối 7/26/2022 0:21:38
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:6/2/2011; 1553 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 10:53:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
VPNS
C:1/5/2001; 1156 xem
Xem lần cuối 8/8/2022 10:36:40
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app