VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 3:1-8
VPNS
C:8/8/2020; P: 8/7/2020; 133 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.40 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
VPNS
C:8/7/2020; P: 8/6/2020; 277 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.10 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 2:1-10
VPNS
C:8/6/2020; P: 8/5/2020; 333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 34.37 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2020; 47 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 14:12:36
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
VPNS
C:8/5/2020; P: 8/4/2020; 362 xem 4 lưu
Xem lần cuối 35.02 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
VPNS
C:8/4/2020; P: 8/3/2020; 341 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 6:25:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-25
VPNS
C:8/3/2020; P: 8/2/2020; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 6:46:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
VPNS
C:8/2/2020; P: 8/1/2020; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 14:34:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-3
VPNS
C:8/1/2020; P: 7/31/2020; 403 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 18:42:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; 1 Giăng 3:15
VPNS
C:7/31/2020; P: 7/30/2020; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 18:15:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1132  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app