VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 45:21-23; Sáng-thế Ký 47:12
VPNS
C:5/9/1991; 737 xem
Xem lần cuối 8/10/2022 10:48:49
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3; Sáng-thế Ký 24:1-4; Các Quan Xét 14:1-3
VPNS
C:5/8/1991; 959 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 10:26:27
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20; Lu-ca 2:51; Châm-ngôn 1:8; Ê-phê-sô 6:1
VPNS
C:5/7/1991; 1082 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 10:4:54
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:3; 1 Các Vua 2:19-20; Sáng-thế Ký 46:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16
VPNS
C:5/6/1991; 1137 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 9:44:44
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 818 xem
Xem lần cuối 8/10/2022 11:23:44
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 1141 xem
Xem lần cuối 8/10/2022 10:24:6
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:7,17; 1 Ti-mô-thê 5:18; Ga-la-ti 6:6
VPNS
C:5/3/1991; 999 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 18:39:19
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:30-31; Ê-phê-sô 6:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-2
VPNS
C:5/2/1991; 1108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2022 5:37:1
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15; 2 Cô-rinh-tô 5:20; Ma-la-chi 2:7
VPNS
C:5/1/1991; 862 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 15:58:47
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:1-42
VPNS
C:4/30/1991; 898 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2022 20:38:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1210 / 1222  Tiếp  Cuối

1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app