VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 1229 xem
Xem lần cuối 30.61 giây
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 15:1-8
VPNS
C:12/29/2006; 734 xem
Xem lần cuối 59.62 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 9:8-21
VPNS
C:5/1/2005; 844 xem
Xem lần cuối 1.69 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 16:4-6
VPNS
C:9/26/2019; P: 9/25/2019; 714 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.13 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:15-17
VPNS
C:2/10/1999; 611 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:44-53
VPNS
C:5/13/2010; 972 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:9-16
VPNS
C:9/30/1995; 595 xem
Xem lần cuối 2.34 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:11-27
VPNS
C:8/9/2013; 1168 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
VPNS
C:2/9/2018; 983 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.88 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:1-12
VPNS
C:1/16/2008; 1050 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.89 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 316  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh