VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:9/5/2011; 2347 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.90 giây
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 14:1-9
VPNS
C:11/21/2013; 1288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 35.91 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2019; 613 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.91 giây
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1-3
VPNS
C:12/4/1996; 1067 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.77 phút
Đọc  Chia sẻ
Ru-tơ 1:19-22
VPNS
C:11/15/2019; P: 11/14/2019; 826 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:18-25
VPNS
C:1/5/2017; 1505 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 20:41-44
VPNS
C:3/12/2015; 1086 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
VPNS
C:5/9/2011; 1460 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.03 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-66
VPNS
C:12/14/2004; 1163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.20 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ca-thương 1:1-8
VPNS
C:6/20/2024; 248 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.68 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 294  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh