VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Lu-ca 1
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 791 xem
Xem lần cuối 29.51 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
VPNS
C:12/29/2004; 795 xem
Xem lần cuối 29.54 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 47
VPNS
C:6/14/1998; 638 xem
Xem lần cuối 29.61 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-6
VPNS
C:5/10/1997; 807 xem
Xem lần cuối 29.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
VPNS
C:1/27/2014; 1038 xem 3 lưu
Xem lần cuối 29.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:1-25
VPNS
C:12/20/2003; 1177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:12-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2015; 783 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.28 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:1-25
VPNS
C:12/20/2006; 1164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:14-16
VPNS
C:6/19/2020; P: 6/18/2020; 558 xem 4 lưu
Xem lần cuối 30.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-4
VPNS
C:2/26/1997; 931 xem
Xem lần cuối 30.86 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 299  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app