VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Sa-mu-ên 11:0-12:0; 1 Các Vua 1:0-2:0
Minh Nguyên
C:9/19/2021; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 9:4:27
Đọc  Chia sẻ
2 Các Vua 8; 2 Các Vua 11; 2 Sử-ký 22:0-24:0
Minh Nguyên
C:9/12/2021; 106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 9:4:22
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:36-38
Minh Nguyên
C:9/5/2021; 114 xem
Xem lần cuối 1/19/2022 9:4:17
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:0-2:0
Minh Nguyên
C:8/29/2021; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 9:4:13
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16; Sáng-thế Ký 21; Sáng-thế Ký 25
Minh Nguyên
C:8/22/2021; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 9:4:8
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25
Minh Nguyên
C:8/18/2021; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 9:4:4
Đọc  Chia sẻ
Minh Nguyên
C:8/14/2021; 147 xem
Xem lần cuối 1/19/2022 9:3:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app