Winter Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 449-1362
PhuocAnChau@pastors.com

Công tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Mục sư Cố Vấn:
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
Hantn@aol.com

Website cua Hội Thánh San Pablo:
www.tinlanhsp.org
Website báo "Con Đường Chân Lý"
https://vietchristian.com/conduongchanly/

Hội thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ dự buổi thờ phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt

Mỗi Trưa Chúa Nhật:
12:35 pm
Cầu Nguyện Phục hưng, Trường Chúa Nhật;
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Thông Công, , Thăm viếng

CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống.
Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 23, tháng 8 năm 2003

Đức Thánh Linh Ở Cùng Hội Thánh

Kinh thánh Giăng 16: 1-13

Đức Chúa Trời có ba ngôi đặc biệt hiệp nhất trong một thể, ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha, ngôi thứ hai là Đức Chúa Con, và ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Linh. Ba ngôi bằng nhau cả. Trừ trước vô cùng ba ngôi cùng chung trong sự sáng tạo trời đất biển muôn vật và loài người.

Trong đời Cựu ước Đức Chúa Cha dọn đường cho công việc cứu rỗi; trong đời Tân ước Chúa Jêsus Christ giáng sanh làm xong công việc ấy; còn trong đời hiện tại Đức Chúa Thánh Linh đem ứng dụng sự cứu rỗi này cho loài người, cảm hóa và cứu rỗi tội nhân, hành động trong đời sống tín đồ, khiến cho họ nên thánh, gây dựng hội thánh, cai trị công việc của Đức Chúa Trời, dọn đường cho sự tái lâm của Đấng Christ, và lần lần đưa muôn vật đến sự thành tựu ý chỉ của Đức Chúa Trời đã định. Hôm nay tôi cùng quý vị kê cứu một đề mục Đức Thánh Linh ở cùng Hội thánh.

I. Đức Thánh Linh có ngôi riêng.

Đức Thánh Linh vốn đồng một thể với Đức Chúa Trời mà chia thành ngôi riêng được đồng quyền, đồng cách, đồng vinh đồng thánh khiết công nghĩa yêu thương ... tiếng Pháp gọi là Saint Esprit. Tiếng Anh gọi là Holy Ghost, Holy Spirit, tiếng Hi-lạp chữ Linh gọi là pneu'ma, lời dùng về Thánh Linh bằng tiếng Hi-lạp động từ Pneo` hơi thở thổi vào, tiếng La-tinh tương tự là Spiritus, tức thần linh.

Trong (Giăng16:7) Đức Chúa Jêsus phán: Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi, trạng sư, biện hộ Đấng đến bên cạnh để giúp đỡ...

II. Công việc của Đức Thánh Linh trong cuộc tạo hóa.

Sáng thế ký 1:2 chép: "Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước"nguyên văn "ấp" Trong câu Kinh thánh giới thiệu Thánh Linh cho chúng ta lần đầu tiên, chỉ thị Ngài vận hành ấp trên cõi hỗn độn của vũ trụ nầy, chẳng khác gì gà mẹ kia đang lo ấp trứng trong ổ, cốt để từ trong sự hỗn độn ấy mà làm ra một vũ trụ có trật tự, có sự sống, sự đẹp đẽ trọn vẹn. Cái kết quả sự vận hành ấy là trước hết có sự sáng soi vào cõi tội, rồi lần lần có vật nầy vật nọ, loài nầy loài kia trang điểm trời đất muôn vật thành công lệ mà được luôn thứ trật tự rất diệu kỳ không xiết kể, đến đỗi Đức Chúa Trời thấy các công việc Ngài đã làm thì cũng chứng rằng thảy điều "thật rất tốt lành" (Sáng thế ký 1: 31)

Thế thì công việc sắp đặt muôn vật trong vũ trụ có trật tự và có hình thể đẹp đẽ là của Đức Thánh Linh vậy.

III. Đức Thánh Linh làm việc trong thời Cựu ước.

a) Ngự trong người ta.

Sáng thế ký 41: 38 có câu: "Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta dễ tìm một người như người nầy, có thần của Đức Chúa Trời sao? Dân số ký 27:18 cũng có câu:"Giê-hô-va phán cùng Môise rằng: "Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có thần cảm động".

Ý nghĩa của hai câu ấy là Giô-sép và Giô-suê đều có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong họ, nên mới làm chức vụ quan trọng mà Ngài đã giao cho họ làm. Vì Đức Thánh Linh ngự trong Giô-sép, nên Pha-ra-ôn cho người là thông minh trí tuệ Sáng thế ký 41: 39 cai trị nhà vua được. Khi chọn người kế vị Môise, thì chọn Giô-suê, bởi vì ông được Đức Thánh Linh cảm động, có tài cai trị và dẫn dắt, Ysơraên được Đức Chúa Thánh Linh lựa chọn và dưỡng dục hai người ấy, ban cho họ có sự thông minh trí tuệ, oai nghiêm, đức hạnh mọi bề, hễ không có ơn của Đức Thánh Linh cũng chẳng làm việc gì xứng đáng được.

b) Đức Thánh Linh ban đặc ân cho người ta. (Spiritual gifts)

Trong (Xuất 31:1-7) Có câu Đức Giô-hô-va phán cùng Môise rằng: "Nầy ta đã kêu tên Bết-sa-lê-ên con trai của Uri, cháu của Hurơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời sự khôn ngoan sự thông sáng, và sự hiểu biết, để làm mọi thứ nghề thợ."

IV. Công việc của Đức Thánh Linh đối với Thánh Kinh.

Một công việc quan hệ hơn hết của Đức Thánh Linh là sự trước thuật Kinh thánh. Tuy có chừng 40 người làm việc biên chép lời Đức Chúa Trời, thì cũng chỉ có đại trước giả đứng sau lưng họ cai trị dắt dẫn và hà hơi vào họ trong khi họ biên chép, hầu cho lời họ chép đó khỏi vị một ngộ điểm nào cả. II Ti-mô-thê 3: 16-1 "Cả Kinh thánh đều là bởi lời của Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự bẻ trách sửa trị dạy người trong sự công bình:" II Phi-e-rơ 1: 21"Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói ra bởi Đức Chúa Trời."

V. Công Việc Của Đức Thánh Linh đối với Đấng Christ.


1) Khiến cho Đấng Christ được đầu thai và sanh ra bởi nữ đồng trinh.
2) Đức Thánh Linh xức dầu cho Đấng Christ làm chức vụ.
3) Đức Chúa Thánh Linh ở với Đấng Christ lúc Ngài chịu cám dỗ.
4) Đức Chúa Jêsus Christ cậy Đức Thánh Linh mà giảng dạy và chữa bệnh.
5) Đấng Christ nhờ Đức Thánh Linh mà chịu chết.
6) Đấng Christ cũng nhờ Đức Thánh Linh mà được sống lại.
7) Sau khi đã sống lại Đấng Christ cũng cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy.
8) Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Cha ban xuống nhằm ngày lễ ngũ tuần.
9) Đức Thánh Linh sẽ cáo trách người ta về tội ác.
10) Đức Thánh Linh hiệp tác với Đấng Christ mà cầu thay cho chúng ta.
11) Đức Thánh Linh cầu Chúa mau tái lâm.
12) Đức Thánh Linh tham dự cuộc trị vì của Đấng Christ.

Tóm lại: Nguyện Chuá Thánh Linh hôm nay cai trị trong mỗi tấm lòng của con dân Ngài. Ban cho chúng ta luôn nhờ ơn Đức Thánh Linh để sống trong lời dạy của Chúa để được Phước. Muốn thật hết lòng.

Mục sư NC Châu An PhướcThơ!

Từ Nơi Cao

Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: Mọi ân điển tố lành cùng sự ban cho trọn vẹn đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào." ( Gia -cơ 1:16-17)


Từ nơi cao, từ nơi cao
Cha sáng láng ban dồi dào phước thiêng
Nơi Ngài trọn vẹn năng quyền
Nơi Ngài không bóng biến thiên bao giờ!

Ngàn xưa cho đến ngàn xa
Mọi dân, mọi nước khá ca ngợi Ngài.
Từ nơi cao, ơn đời đời
Là ơn ban xuống cho người … thật tâm.

Tường Lưu