VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 12 | Sáng-thế Ký 13 | Sáng-thế Ký 14 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 13:8-9

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. 9 Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn