VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 16 | Sáng-thế Ký 17 | Sáng-thế Ký 18 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 17:15-16

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. 16 Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn