VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 21 | Sáng-thế Ký 22 | Sáng-thế Ký 23 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 22:23

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Bê-tu-ên là người sanh Rê-be-ca. Minh-ca sanh tám người con trai đó cho Na-cô, em của Áp-ra-ham.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn