VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 22 | Sáng-thế Ký 23 | Sáng-thế Ký 24 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 23:19

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Sau các việc đó, Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Nam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn