VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 45 | Sáng-thế Ký 46 | Sáng-thế Ký 47 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 46:29

46 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen, đón Y-sơ-ra-ên, cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn