VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 30 | Xuất Ê-díp-tô Ký 31 | Xuất Ê-díp-tô Ký 32 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:17

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn