VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 34 | Xuất Ê-díp-tô Ký 35 | Xuất Ê-díp-tô Ký 36 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 35:30-35

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. 31 Ngài phú cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết, để làm mọi thứ nghề thợ, 32 đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, 33 đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây làm các đồ khéo léo. 34 Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ, và cũng đồng ban cho Ô-hô-li-áp, con của A-hi-sa-mạc, trong chi phái Đan nữa; 35 Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan đặng làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai mịn; để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn