VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 16 | 1 Các Vua 17 | 1 Các Vua 18 | 2 Các Vua

1 Các Vua 17:8-10

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: 9 Hãy chổi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. 10 Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn