VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 18 | 2 Sử-ký 19 | 2 Sử-ký 20 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 19:1-3

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giê-hu, con trai của Ha-na-ni, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát, mà nói rằng: Vua há giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó, có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua. 3 Nhưng trong vua có điều lành, vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần A-sê-ra, và rắp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn