VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 23 | 2 Sử-ký 24 | 2 Sử-ký 25 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 24:21-22

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Chúng bèn phản nghịch với người, và theo lịnh vua ném đá người tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va. 22 Ấy vậy, vua Giô-ách không nhớ đến sự nhân từ của Giê-hô-gia-đa, cha của A-cha-xia, đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi; khi người chết thì có nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo lại cho!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn