VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 25 | 2 Sử-ký 26 | 2 Sử-ký 27 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 26:14-16

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ô-xia sắm sửa cho cả đạo binh những khiên, giáo, mũ, giáp, cung, và những đá trành. 15 Ở Giê-ru-sa-lem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh. 16 Song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến đỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông hương.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn