VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 19:14

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn