VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 1:15-16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; Hãy cấm giữ chân con, chớ vào lối của họ; 16 Vì chân chúng nó chạy đến sự ác, Lật đật làm đổ huyết ra.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn