VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:20-21

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Có bửu vật và dầu trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. 21 Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình, và tôn trọng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn