VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:31

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn