VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 23:22-26

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. 23 Hãy mua chân lý, Sự khôn ngoan, sự khuyên dạy, và sự thông sáng; chớ hề bán đi. 24 Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, Và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. 25 Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, Và người đã sanh con lấy làm vui mừng. 26 Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, Và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn