VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 31:26,30

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. 30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn