VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 12 | Lê-vi Ký 13 | Lê-vi Ký 14 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 13:4-6

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Còn nếu có một đốm trắng trên da thân người, đốm không lõm xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong bảy ngày. 5 Qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám người, nếu vít đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì bảy ngày nữa. 6 Qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám người lại; nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là tinh sạch; ấy là mụt lở mà thôi. Người đó phải giặt áo xống mình, thì sẽ được tinh sạch.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn