VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 21 | Lê-vi Ký 22 | Lê-vi Ký 23 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 22:29

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng thế nào cho của lễ vì các ngươi được nhậm.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn