VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 41 | Ê-sai 42 | Ê-sai 43 | Giê-rê-mi

Ê-sai 42:13

42 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn; giục lòng sốt sắng như người lính chiến; kêu la quát tháo; ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn