VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 6 | A-mốt 7 | A-mốt 8 | Áp-đia

A-mốt 7:8

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn