VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 1 | Ma-la-chi 2 | Ma-la-chi 3 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 2:5-7

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta; thì nó đã kính sợ ta, và run rẩy trước danh ta. 6 Luật pháp của sự chơn thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào; nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. 7 Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn