VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 17 | Ma-thi-ơ 18 | Ma-thi-ơ 19 | Mác

Ma-thi-ơ 18:15

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn